menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Partnerskab om kompetenceudvikling (2005-08)
Fire uddannelsesinstitutioner - Århus Tekniske Skole, AMU Syd, AMU Nordjylland og TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) - har gennemført et stort fælles projekt der skal udvikle deres relationer med private virksomheder og offentlige arbejdspladser. Målet har været at udvikle skolerne fra overvejende at være udbydere af kurser til at være faste partnere i virksomhedernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling. Det gængse kunde/leverandør-forhold skal suppleres af egentlige partnerskaber, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner 'blander sig' i hinandens interne forhold og i fællesskab udarbejder planer for kompetenceudviklingen.

Projektet 'Partnerskab om kompetenceudvikling' har omfattet udvikling og afprøvning af nye former for forpligtende samarbejde med virksomheder. Bl.a. har skolerne fået tættere kendskab til virksomhedernes strategiske overvejelser og udviklingsplaner for på den baggrund at være med til at lægge planer for kompetenceudvikling af hele medarbejderstaben. Dette arbejde er mundet ud i tilrettelæggelse af praksisnær kompetenceudvikling der både har omhandlet iscenesat samt uformel virksomhedsintern læring og uddannelsesforløb inden for de formelle arbejdsmarkedsuddannelser.

Et centralt element i projektet har været at geare skolernes interne organisation til dette nye samspil. Af gode grunde er mange skolers organisation præget af den traditionelle rolle som uddannelsesleverandør: Meget er lagt i hænderne på den enkelte lærer. Planlægningen foregår som regel i ugeblokke - svarende til typiske AMU-kurser. Og der er ofte beskedne muligheder for at bearbejde erfaringer på tværs af faggrupper og organisatoriske enheder.

Udviklingsprojektet har sat stærke og svage sider i skolernes organisation under lup. Skolerne har bl.a. arbejdet med at udvikle forskellige modeller for hvordan arbejdet med partnerskaber kan organiseres internt. Det har omfattet etablering af tværfaglige og tværorganisatoriske fora og mødeformer hvor opgaver kan håndteres og erfaringer fra de nye partnerskaber kan bearbejdes. Et vigtigt element i dette har været definition af en tovholderfunktion som koordinerer arbejdet i de enkelte partnerskaber. Målet med det interne organisatoriske arbejde har været at skabe en organisation der på en varig måde matcher de nye opgaver der knytter sig til etablering af partnerskaber med virksomhederne.

Kubix har været tilknyttet som proceskonsulent i denne omstillingsproces. Kubix har udarbejdet interne analyser af skolernes læringsrum og har fungeret som sparringspartner i den interne organisationsudvikling. Derudover har Kubix deltaget i den tværgående metodeudvikling der bl.a. har omfattet en række aktørseminarer, lederseminarer og netværksmøder med deltagelse af skoler og partnervirksomheder. Endvidere har Kubix været ansvarlig for formidling af projekterfaringer.

Den dobbelte satsning - opbygning af nye relationer til virksomhederne og intern organisatorisk forankring – har haft til hensigt at bidrage til at implementere intentionerne i 'det nye AMU'.

Projektet er støttet af Socialfonden. Se projektet på hjemmesiderne:
www.ats.dk/partnerskab.

og Socialfondens hjemmeside.

Se artiklerne

i Kubix.nyt #3.05:'Fra uddannelsesleverandør til kompetencepartner' .

i Kubix.nyt #2.06: 'Ny inspiration til skoler og virksomheder'.

i Kubix.nyt #1.07: 'Partnerskab udfordrer AMU-skolernes indre liv'.

i Kubix.nyt #2.08: '(De)motivation er altid konkret'.

Relaterede publikationer:

Motivation, Opfølgning, Effekt - Partnerskaber i fuld udfoldelse (2008)

Fra ydre relationer til indre linier (2006)

Praksisnær kompetenceudvikling - tre evalueringsrapporter (2007)

Lovende parløb (2007)