menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Oplæringsansvarliges kompetencer (2014)

Formålet med undersøgelsen for Cedefop var at forbedre forståelsen af politikker og praksis, som skulle understøtte kvaliteten af læring i virksomheder gennem udvikling og opgradering af kompetencerne blandt de europæiske oplæringsansvarlige.

For at opnå dette blev der iværksat en grundig undersøgelse af udviklingstendenserne inden for politikker og praksis i kompetenceudviklingen hos de oplæringsansvarlige i medlemsstaterne (EU28) samt en undersøgelse af medarbejdere og op-læringsansvarlige i 8 medlemslande. Disse lande repræsenterede forskellige typer velfærdsstater og systemer for livslang læring, medregnet forskellige firmaers læringsaktiviteter.

For at tage højde for forskelle er diverse sektorer blevet screenet mhp. vigtighed af økonomisk genrejsning; kompetencebehov pga. den demografiske udvikling; forskellige arbejdsmarkedskarakteristikker. To sektorer – fremstilling og service – med høj (motorkøretøjer og IT-services) og lav grad af læringsaktiviteter (bygge og anlæg samt hotel og restauration) er blevet udvalgt.

Kubix stod for den danske del af undersøgelsen. De danske virksomheder blev valgt tilfældigt blandt firmaer godkendt til at uddanne lærlinge. Derudover repræsenterede de udvalgte virksomheder forskellige størrelser virksomheder (op til 250 medarbejdere). Undersøgelsen benyttede CATI metoden, som indebar et telefoninterview (som middel til at udfylde et spørgeskema) med en leder og en oplærings-ansvarlig fra hver virksomhed. Undersøgelsesspørgsmålene blev bestemt af 3s Unternehmensberatung GmbH og sprogligt tilpasset de danske interview.

Engelsk.