menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder AMO (2013)

’Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder’ er gennemført for Arbejdstilsynet i et samarbejde mellem Center for Arbejdslivsforskning ved Roskilde Universitet, Arbejdsmedicinsk Klinik/Regionshospitalet Herning, Oxford Research og Kubix.

Baggrunden for evalueringen er det nye regelsæt om organisering af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder, der blev vedtaget i 2010. Det nye regelsæt betyder at virksomhederne afholder en årlig arbejdsmiljødrøftelse og giver arbejdsmiljørepræsentanterne et tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Regelsættet intenderer en forskydning i arbejdsmiljøforståelsen, hvor der er mere fokus på positivfaktorer, fx social kapital, jobtilfredshed og motivation, end på medarbejdernes eksponering for risikofaktorer. Arbejdsmiljøet er tænkt integreret i den strategiske ledelse, i HR-arbejdet mv.

Evalueringen giver svar på følgende overordnede spørgsmål:

  • I hvilken grad er reglerne udbredt?
  • Virker de nye regler om AMO efter hensigten?

Evalueringen har afdækket omfanget af brugen af de årlige arbejdsmiljødrøftelser og af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Evalueringen har tillige afdækket i hvilket omfang og hvordan arbejdsmiljøet er integreret i virksomhedens overordnede strategi og i den strategiske ledelse.

Evalueringen vil afdække, hvilke virkemidler og forskydninger i arbejdsmiljøforståelsen det nye regelsæt understøtter, og hvordan disse i samspil med de lokale kontekster på virksomhederne er afgørende for virksomhedernes samarbejde om den forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Evalueringen er afrapporteret i seks delrapporter:

  • Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder. (Hovedrapport).
  • Delundersøgelse A: Styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet i små virksomheder med fokus på arbejdsmiljødrøftelse.
  • Delundersøgelse B: Samarbejde om arbejdsmiljø og inddragelse af arbejdsmiljø i den strategiske ledelse. Bilag.
  • Delundersøgelse C1: Kompetenceudvikling – indhold og kvalitet i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
  • Delundersøgelse C2: Kortlægning af AMO-medlemmernes kontakt til øvrige medarbejdere.
  • Delundersøgelse D: Kortlægning af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i AMO-medlemmernes første funktionsår

Kubix har i særlig grad bidraget med den grundlæggende transferforståelse, der involverer før-, under-, og efter-faserne.