menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Omvalg i og med et kønsperspektiv – årsager og veje til et omvalg (2010-11)

Kubix har for midler fra Undervisningsministeriets pulje til centrale analyser og prognoser (CAP) gennemført en analyse af Omvalg i et kønsperspektiv. Analysen er gennemført i et tæt samarbejde med HK, FOA, KL og Faglige udvalg i den Merkantile indgang. TrendEduc har gennemført den registerbaserede del af analysen.

Analysen bygger på interview, der belyser de unges proces og overvejelser i valg og omvalg og registeroplysninger om mønstre i omvalg og hvordan det går de unge, der afbryder en erhvervsuddannelse op til syv år efter et afbrud.

Analysen peger på, at vi fortsat har et kønsopdelt erhvervsuddannelsessystem og at omvalg ikke synes at ændre på denne opdeling. Analysen peger også på, at strukturelle forhold som manglen på praktikpladser og kvoter spiller en rolle i de unges valg og omvalg. Analysen peger endvidere på, at skolernes store fokus på fastholdelse kan betyde, at unge, der ønsker et omvalg, ikke støttes i omvalgsprocessen. Interviewene viser, at de unge:

  • ofte er uafklarede om, hvad de vil. Det første uddannelsesvalg er ofte primært et fravalg af folkeskolen.
  • føler et pres og vælger for at få fred og for at tilfredsstille ’systemet’.
  • er usikre på egne evner og muligheder og har brug for anerkendelse og betydningsfulde voksne, som kan vejlede og støtte dem i valg og omvalg.
  • kæmper for at finde en god vej – ofte med mange tunge erfaringer på slæb.
  • kun oplever omvalget som en lille omvej. Det kan være hårdt undervejs, men omvalget oplever de som uundgåeligt. Et forløb, der har givet mere afklaring.
  • fremhæver vigtigheden af at kunne prøve sig selv af i praktiske situationer. At mærke, hvor deres egne grænser går, hvad de er gode til og hvad anerkendelse fra kunder og kolleger betyder for dem. Det er denne udvidelse af de unges praksishorisont, en afklaring kan funderes på.

Analysen peger på tre vigtige principper i en styrket indsats for at fastholde de unge i erhvervsuddannelserne: at sætte den unges ønsker og behov i centrum, være åben over for de unges usikkerhed samt give den unge gode muligheder for at prøve sig selv af i forskellige praksissammenhænge. Et styrket omvalg vil være et bidrag til at fastholde elever i erhvervsuddannelserne.

Rapporten : Der går ikke nogen lige vej...
kan downloades fra FagligeUdvalg.dk

Relaterede publikationer:

Der går ikke nogen lige vej … (2011)