menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser (2010)

Arbejdsmiljørådet ønsker som en del af sin langsigtede strategi at sætte fokus på integration af arbejdsmiljø i alle uddannelser, herunder de videregående. Rådet har derfor bedt Kubix om at gennemføre et pilotprojekt, hvor hensigten har været at beskrive en mulig fremgangsmåde til at undersøge, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i undervisningen på videregående uddannelser. Projektet har haft fokus på et enkelt brancheområde, nemlig bygge/anlæg, og tre relevante videregående uddannelser inden for branchen: en længerevarende videregående uddannelse (civilingeniør, byggeteknologi), en mellemlang videregående uddannelse (bygningskonstruktør) og en kortere videregående uddannelse (byggetekniker).

Udgangspunktet for arbejdet har været, at arbejdsmiljø ikke (kun) skal forstås som et særligt, ekspertorienteret begreb, men nok så vigtigt som en integreret del af det at være en kompetent fagperson - ingeniør, bygningskonstruktør o.l.

Det metodiske afsæt har været en produktkædeforståelse. Ideen har været at følge et produkt, i dette tilfælde et byggeri, fra udvikling over planlægning til fremstilling for at se, hvilke arbejdsmiljøkompetencer der skal bringes i spil af forskellige aktører/faggrupper undervejs i de forskellige dele af kæden. Særligt har vi haft fokus på kritiske situationer opstået senere i produktkæden for at se, om vi kunne spore dem tilbage til valg og praksis tidligere i forløbet.

Gennem interview på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner har projektet arbejdet med at

  • Afdække centrale arbejdsmiljøkompetencer for funktioner, der varetages af de tre faggrupper
  • Afdække mulige tematiske indfaldsvinkler til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen i de faglige fag på uddannelserne (fx ’bygbarhed’ og ’samarbejdsmodeller’)
  • Udvikle en metode/fremgangsmåde til at identificere aktuelle arbejdsmiljøkompetencer og uddannelser inden for et brancheområde samt relevante personer på de aktuelle uddannelser og arbejdspladser.

Relaterede publikationer:

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser (2010)