menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af NIF (2010)

NIF (Netværk I Fagbevægelsen) er et netværk med det formål at sikre, at etniske minoriteter bliver organiseret, engageret og fastholdt i fagbevægelsen. NIF er organiseret under LO og er sammensat på tværs af bl.a. FOA, 3F og HK. Kubix har gennemført en evaluering, der bl.a. dokumenterer, hvilke elementer i NIF arbejdet der fungerer godt. Evalueringen er baseret på interviews med NIF-aktive.

Evalueringen peger på, at NIF’s organisatoriske placering giver en del udfordringer for de aktive NIF grupper. NIF har ingen formel indflydelse på LO-sektionernes prioriterede arbejdsområder og - som en følge heraf - er der ingen eller meget lidt information, kommunikation eller koordination mellem LO-sektionernes og de lokale fagforeninger om NIF arbejdet. NIF opererer løsrevet.

En konsekvens heraf er, at de lokale fagforeninger ikke deltager aktivt i at understøtte NIF – f.eks. gennem medlemsrekruttering. Det betyder, at rekrutteringen bliver tilfældig i de lokale NIF-grupper og de får derfor en stor udfordring i at håndtere netværk, hvor de aktive kommer med vidt forskellige motiver. Nogle kommer primært for at deltage i et kulturelt og socialt fællesskab, mens andre har et tydeligere fagpolitisk og aktivistisk fokus.

Fremadrettet peges der af flere på, at det kunne være en styrke, hvis sammenhængen mellem NIF-grupperne og de faglige organisationer blev styrket. Det kunne f.eks. ske ved, at de lokale faglige organisationer valgte NIF-repræsentanter, som havde til opgave at komme med forslag til politiske indsatsområder og handleplaner. På den måde ville sammenhængen kunne støttes organisatorisk.

En anden del af NIF-gruppernes aktiviteter kunne så være at danne netværk af frivillige, lave debatarrangementer om etnisk ligestilling, bidrage til uddannelse af tillidsvalgte og deltage i demonstrationer, kulturfester mv.

Relaterede publikationer:

NIF (Netværk I Fagbevægelsen) Evaluering (2010)