menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Tendenser i kompetenceudviklingen – Et overbliks-notat (2015)

EUD-reformen er langt hen ad vejen en reform af strukturen. Reformen har til gengæld ikke så meget handlet om at imødekomme tendenser i kompetenceudviklingen, hvilket blandt andet bliver tydeligt, da der ikke er rørt ved de eksisterende 108 uddannelser. Det svage fokus på tendenser i udviklingen af kompetencer har ligeledes bidraget til, at det femårige CAP-program ikke har fyldt meget i opspillet til reformen.

Formålet med projektet var at udarbejde et overbliksnotat, der kunne bidrage til LO’s langsigtede orientering mod, hvordan tendenser i udviklingen af arbejdet og hermed af kompetencer, på langt sigt bør afspejle sig i ændringer af de eksisterende uddannelser. Særligt var der brug for at se på, om der er fælles træk i udviklingen, som går på tværs af eksisterende uddannelser.

Notatet for LO skal blandt andet bruges som input til dialoger med de enkelte forbund om, hvordan erhvervsuddannelserne på sigt bedst muligt svarer til en forventet efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Notatet bygger på en screening af CAP-analyserne samt udvalgte analyser, som faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg har gennemført i de seneste år. Notatet beskriver kompetencemæssige problemstillinger, som kan være centrale i et fremtidigt, tværgående, indholdsmæssigt eftersyn af erhvervsuddannelserne.

I notatet beskrives følgende tværgående tematikker, som går igen i forskellige brancher:

  • Internationalisering/globalisering
  • Bæredygtig vækst/vedvarende energi
  • Udvalgte teknologier

Notatet lægger op til følgende spørgsmål:

  • Hvornår skal man begynde at lære at arbejde sammen med andre faggrupper?
  • Kan man tænke sig at de enkelte uddannelser kan rumme overlap med andre?
  • Hvornår i uddannelsesforløbet begynder specialisering at give mening?
  • Skal forestillingen om at en uddannelse forbereder til en specifik jobprofil opretholdes?
  • Skal typiske arbejdsmarkedssegmenter for studerende fortsat uddannelses-dækkes af erhvervsuddannelserne?