menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Fra belastning til berigelse i arbejdet med mennesker (2009-11)

De socialpædagogiske bo- og dagtilbud er præget af stort sygefravær og arbejdsmiljøproblemer, der bl.a. gør det svært at fastholde medarbejdere. Styrket faglighed ses i dette projekt som et middel til at styrke arbejdsmiljøet.

Det er ofte vanskeligt at finde tid, rum og overskud til at dyrke og styrke den fælles faglige identitet. Københavns Kommunes Socialforvaltning (SOF) ønskede med dette projekt at udvikle nye metoder til at styrke og udvikle den fælles faglige identitet og dermed det pædagogfaglige arbejdsmiljø i kommunens socialpædagogiske bo- og dagtilbud. Metoderne skulle gerne bygge videre på eksisterende gode lokale indsatser og erfaringer, og samtidig bidrage til at styrke og forny forvaltningens samlede indsats på området. Projektet har arbejdet med fire hovedformål:

  • At skabe et samlet overblik i og på tværs af de deltagende bo- og dagtilbud over hidtidige arbejdsmiljøindsatser.
  • At udvikle metoder til at styrke fælles diskussioner af faglig identitet, pædagogisk kvalitet og værdier i og på tværs af bo- og dagtilbuddene med henblik på at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø generelt, samt forebygge udvikling af stress og udbrændthed.
  • At involvere ledere, medarbejdere og andre relevante aktører i at udvikle de konkrete metoder, redskaber, rutiner og handlemåder og på den måde hjælpe til fastholdelse og forankring.
  • Og endelig er det et selvstændigt mål med projektet, at de erfaringer og konkrete redskaber, der udvikles gennem projektforløbet, løbende og efterfølgende integreres i de udviklingsaktiviteter, der i øvrigt er i gang på SOF’s område.

Overordnet har begreberne anerkendelse, faglighed og involvering været styrende for aktiviteterne, der både er foregået internt og på tværs af de enkelte botilbud. I projektet er der blandt andet arbejdet med 13 forskellige metoder, der sammen med en del af erfaringerne er formidlet på websiden www.kk.dk/projekttrivsel. Websiden er etableret for at understøtte deling af viden om metoderne. Websiden indeholder blandt andet en kortfilm udarbejdet af en afdeling i projektet. Filmen sætter fokus på afdelingens arbejde med faglighed, arbejdsmiljø og trivsel.

Projektets målgruppe har været ledere og medarbejdere, herunder pædagogmedhjælpere, i socialpædagogiske bo- og dagtilbud i København. Det drejer sig om i alt ca. 2000 medarbejdere. I projektet er der gennemført 6 delprojekter, der har været med til at udvikle og afprøve metoderne.

Artikel i kubix.nyt #2.09:
På vej mod et berigende arbejdsliv

Artikel i kubix.nyt #2.10:
På opdagelsesrejse i egne rækker

Artikel i kubix.nyt #1.11:
Når hele arbejdspladsen går til filmen
Se filmen her

Endvidere er der lavet en \'film om filmen\'
Se filmen om filmen her