menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Analyse af udviklingen i jobtyper hos virksomheder som fremstiller energiteknologi og –udstyr set i relation til de eksisterende industrielle EUD-uddannelser (2008-09)

Vindmølleindustrien er et område i vækst og hastig udvikling. Industriens Uddannelser har derfor ønsket at gennemføre en analyse af udviklingstendenser i branchen og hvilken betydning disse kan have for jobprofiler og uddannelsesbehov på området. Det er sket med særligt fokus på betydning af udvikling inden for teknologi, globalisering, vækst og miljø.

Analysen ser på både fremstilling, montage og service/vedligehold af vindmøller og har særligt fokus på de faglærte medarbejdere. Den baserer sig på desk study, interview med nøglepersoner med særligt kendskab til branchen, spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview på fire virksomheder.

Undersøgelsen peger på at arbejdet i vindmølleindustrien i stort omfang bygger på eksisterende fagligheder, og at mange af jobfunktionerne ligger tæt op ad job i beslægtede brancher. Vindmøllearbejdet kræver dog ofte viden der kombinerer flere fagligheder, specielt på det mekaniske og det elektriske område.

Det konkluderes at udviklingen inden for branchen skaber øgede behov for kompetencer inden for teknisk engelsk, dokumentation, kommunikation, tværfagligt samarbejde, problemløsning, produktions- og helhedsforståelse samt håndtering af kundekontakt. Endvidere peger analysen på behov for at relancere vindmølleteknikeruddannelsen.

Arbejdet er gennemført i et samarbejde mellem IU og Kubix. Kubix har været særligt ansvarligt for case-studierne og har desuden fungeret som faglig sparringspartner for IU i gennemførelsen af de øvrige aktiviteter i projektet.

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets pulje for central analyse- og prognosevirksomhed.

Relaterede publikationer:

Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau (2009)